Sistema multisensor per al control de qualitat a la indústria alimentària, de begudes i farmacèutica


El control de la qualitat dels productes a la indústria alimentària i farmacèutica exigeix un seguiment en totes les fases dels processos de producció. El GTQ ha desenvolupat un sistema multisensor per al control - en línia i en temps real - de la composició i la qualitat dels productes d'acord amb els estàndards de qualitat fixats (patrons) en totes les fases de producció: matèries primeres, subproductes i producte final.

Oferta de col·laboració pel desenvolupament d’un producte industrial i comercial

Xip multisensor + Sistema de flux + Programa de reconeixement de patrons

El sistema multisensor está format per:

 • Un conjunt de sensors de diferent selectivitat (pH, temperatura, conductivitat, potencial redox, K+, Na+, Cl-, Ca2+ Mg2+, DQO, etc.). Els sensors  estan fabricats amb tecnologia microelectrònica a l’IMB-CNM del CSIC.
 • Un sistema de flux de mostreig i manipulació de fluids.
 • Un programa estadístic de calibració multivariant o reconeixement de patrons (PCA, Xarxes Neuronals, PLS).

Mesures

Anàlisi

Resposta

pH, ions, conductivitat, potencial redox …

Químic

Composició química

Estadístico(reconeixment de patrons)

Estàndards de Qualitat

Composició química i estàndards de qualitat durant tot el procés de producció: matèries primeres, subproductes i producte final.

El resultat és un sistema que permet en línea i temps real:

 1. Proporcionar la informació global (patrons/estàndards) d’un producte o subproducte inclòs un anàlisi organolèptic.
 2. Quantificar els paràmetres físic-químics amb la mateixa precisió que els mètodes estàndard.

Xip Multisensor
Xip multisensor a 7 paràmetres químics
+ Temperatura desenvolupat amb tecnologia microelectrònica.

Sistema multisensor
Sistema multisensor

Wine PCA results
Resultats d'un PCA (anàlisi estadístic) en vins.

Principals aplicacions i avantatges

 • Control de la composició química.
 • Control dels estàndards de qualitat.
 • Customizable (paràmetres químics i estàndards de qualitat).
 • Aplicable a matèries primeres, subproductes i producte final.
 • Anàlisi organolèptic del producte final.
 • Mesures in situ.
 • Mesures en continu.

Més información

Ferran Vera Gras
Instituto de Microelectrónica de Barcelona
Vicepresidencia Adjunta de Transferencia de Conocimiento
Tel.: +34 – 93 594 77 00
Fax: +34 – 93 580 14 96
ferran.vera@imb-cnm.csic.es