Dispositiu Micro brida òptica per a la determinació i monitorització del perímetre d’estructures vives o inanimades.


Els canvis del perímetre han estat utilitzats com a paràmetre de control i qualitat d'estructures en àmbits com la medicina (vasos sanguinis), l'agricultura (creixement de plantes, arbres) o el sector industrial. El CSIC i la Universitat de Sevilla han desenvolupat un dispositiu, de baix cost, per a determinar o monitoritzar amb gran precisió, durant llargs períodes de temps, canvis de la mida o del perímetre d'estructures de geometria, composició, duresa, mida i naturalesa molt variada.  

Oferta de Llicència de Patent i/o col·laboración R+D+i 

Dispositiu microbrida de fàcil us, robust i de baix cost

El dispositiu microbrida està fabricat amb un material, flexible i transparent, com el PDMS o un altre de similars característiques. La microbrida consta d'una àrea de subjecció - on es fixa l'estructura a monitoritzar -, un micropalanca sensora - flexible i mòbil - que respon als canvis de perímetre de l'estructura i un sensor òptic com a element de transducció del senyal . El camí que recorre la llum variarà en funció de l'angle d'inclinació de la micropalanca que és proporcional als canvis de diàmetre de l'estructura.

Esquema i fotografia
de la microbrida

Monitorització de vasos sanguinis, plantes, conductes ...

Els canvis del perímetre d'estructures s'han avaluat, fins al moment, per simple inspecció visual i quantitativament mitjançant cintes mètriques. Tots aquests sistemes són poc precisos i no permeten el seguiment en temps real dels canvis de l'estructura. 
Recentment han aparegut sistemes d'obtenció d'imatge amb càmeres CCD que permeten el seguiment de forma automàtica, però són tècniques cares i amb grans limitacions (pèrdua de l'enfocament, imatge en un sol pla, contrast entre mostra i medi, influència de factors ambientals com la llum, la humitat, etc.). Un exemple d'aquesta tècnica és la Miografia de pressió, utilitzada per a l'estudi de vasos sanguinis, però aquesta tècnica pateix dels mateixos problemes ja citats anteriorment. 
La microbrida òptica desenvolupada ofereix, en aquest camp, un senzill sistema per a la monitorització, en temps real, dels processos de contracció-dilatació en artèries de resistència. 
A més, l'ús de la microbrida pot fer extensiu a altres tipus de gots, conductes i teixits animals vius (ossos, músculs o òrgans), així com a organismes i estructures vegetals (arbres, plantes, fruits) o de qualsevol altre tipus en què sigui necessari l'estudi de les seves variacions de mida, propietats mecàniques o fisiològiques i la seva resposta a estímuls físics, químics o ambientals. 
A un nivell més bàsic, el dispositiu pot també ser útil per mesurar de manera simple, precisa i ràpida el perímetre de qualsevol estructura.

Microbrida utilitzada per a monitoritzar “in vivo”
les variacions del perímetre en arteries i plantes.


Variacions en la intensitat de la llum monitoritzades
amb una microbrida  en resposta a canvis del perímetre
de tiges de floració en plantes.

Principals aplicacions i avantatges

  • Adaptable a tot tipus d'estructures
  • Sense influència en el seu normal comportament
  • Fàcil maneig
  • Precisa: de micres a centímetres / Imatge en 3D
  • Baix cost
  • Temps real

Més informació

Ferran Vera Gras

 GTQ IMB-CNM (CSIC)
Tel.: +34 – 93 594 77 00
ferran.vera@imb-cnm.csic.es