Transductors


¿Què són?

Els transductors químics són dispositius integrats bassat en tecnologia microelectrònica amb la capacitat de transduir una informació química en una senyal  processable de naturalesa elèctrica o òptica.

El funcionamient dels transductors està bassat en la activitat de les 2 zones diferenciades del dispositiu:

 • Receptor: Elemento de reconocimiento que interacciona de forma selectiva con la sustancia que quiere detectarse.
 • Transductor: Chip que traduce la interacción entre sustancia y receptor en una señal procesable eléctrica u óptica.

La utilització de transductors químics és una tecnologia emergent per a la mesura de  paràmetres químics, donat què permeten incorporar els avantatges de la microelectrònica als mètodes de detecció (nous o existents).

Quin tipus de sensors desenvolupem?

 • Potenciomètrics (ISFET): Selectius a diferents analits, iònics i moleculars.
 • Amperomètrics: Mesura d’espècies moleculars, DQO, reaccions bioquímiques (biosensors) i potencial redox.
 • Impedimètrics: Mesura de conductivitat i impedància.
 • Óptics
 • Multisensors: Combinen la capacitat de diversos sensors (electroquímics, òptics i de Temperatura) integrant-los en un sol dispositiu.

I la seva instrumentació associada.

Avantatges de la tecnologia microelectrònica

 • Alta fiabilitat
 • Resposta ràpida
 • Mida reduïda
 • Robustesa i naturalesa d’estat sòlid
 • Fabricació massiva i baix cost
 • Reproducibilitat

Avantatges de les aplicacions que incorporen els nostres sensors

 • Sistemes portàtils
 • Lectura immediata de resultats
 • Mesura directa en líquids i semisòlids
 • No cal tractament previ de la mostra
 • Mesura “in situ”
 • Senyal de sortida compatible amb els Stàndards industrials