Tecnio


El GTQ forma part de TECNIO, una xarxa impulsada per ACC10 de la Generalitat de Catalunya que aglutina els  principals centres i agents de transferència de tecnologia de Catalunya.

La xarxa TECNIO té 2 missions fonamentals:

  • Consolidar el model de transferència tecnològica per a generar un mercat tecnològic català que aporti competitivitat a l'empresa.
  • Detectar las necessitats de l'empresa catalana i oferir les capacitats tecnològiques dels membres de la Xarxa.

TECNIO es una marca de qualitat que acredita que un grup o centre de recerca acompleix una sèrie de requisits que son garantia de servei, tecnologia i innovació:

  • Disposar d'un Programa de Gestió de la Qualitat certificat mitjançant auditoria externa i basat en la normativa UNE-EN-ISO 9001 (2000) de Sistemes de Gestió de la Qualitat.
  • Realitzar Planes de Màrqueting bianualment