Sistemes Micro-Opto-Electro-Mecànics (MOEMS)


La correcta modulació de la llum és un factor fonamental en diversos camps com les comunicacions, la Indústria de la il·luminació o el bioanàlisi, entre d'altres. L'actuació magnètica o opto-tèrmica no invasiva, pot ser una alternativa intel·ligent, a la intensificació/atenuació de la llum sense contacte, amb una instrumentació senzilla, de baix cost i miniaturitzada. El GTQ ha estat pioner en el desenvolupament de MOEMS sensibles a estímuls externs magnètics, opto-tèrmics i fins i tot mecànics. Les estructures MOEMS desenvolupades combinen elements òptics amb noves geometries (per exemple, guies de llum- micropalanques polimèriques: estructures llargues i estretes capaces de respondre a estímuls externs, on la llum és confinada i dirigida, com en una guia d'ona) i noves formulacions (Ex: materials polimèrics dopats amb materials absorbents o magnètics) per proveir a sistemes d'alt rendiment capaços de modular quantitativament la intensitat de la llum, en resposta a estímuls externs. 

Aplicacions

El rang d'aplicacions d'aquests MOEMS de baix cost és molt ampli, des del transport d'informació fins al bioanàlisi. EL treball del GTQ es centra en el desenvolupament de MOEMS senzills i de baix cost, per al bioanàlisi o el monitoratge de processos químics. Alguns exemples, inclouen plataformes d'alt rendiment, amb biosensors, per a l'anàlisi multiparamètric de mostres biològiques (Ex: cultius cel·lulars, biomarcadors clínics, etc.), sistemes opto-mecànics per a l'estudi microvascular o sistemes per a monitoritzar el creixement de plantes. 

Sistema opto-mecànic (micro-brida) pel control
del diàmetre d’artèries de petita mida.
Resposta de guies d'ona-micropalanca sensibles
al magnetisme, utilitzant diverses tecnologies
(SLT: soft-lithographylength; IJP: Inkjet printing)