Lab-on-a-Chip Fotònic


El concepte de Lab-on-a-Chip es basa en la integració de les diferents etapes d'un protocol d'anàlisi (presa de mostres, filtrat, tractament, detecció i neutralització) en un entorn de micro-escala. El gran benefici de la miniaturització dels sistemes d'anàlisi, no és tan sols una reducció de la mida del sistema, sinó una millora del seu rendiment analític. A més, la combinació sinèrgica de la fotònica amb tecnologies lab-on-a-xip, dona lloc al nou concepte de Lab-on-a-Chip fotònic (PhLoC, també coneguda com optofluídica o fotònica LOC). Aquesta configuració té avantatges addicionals, en comparació als seus homòlegs electroquímics, com podria ser la immunitat enfront d'interferències electromagnètiques o les mesures en volum en lloc de realitzar-se en la interfase. En el cas de screening de cultius cel·lulars i, més freqüentment, en el mesurament de mostres d'origen biològic, la fotònica representa un gran avantatge, ja que permet realitzar mesures sense contacte directe amb la mostra, sense l'ús de potencials elèctrics, que poden interferir o modificar les propietats de cèl·lules. En l'actualitat, hi ha dos enfocaments diferents de PhLoC: la millora del rendiment i el desenvolupament de sistemes d'alt rendiment (HTS) per a la detecció multiparamètrica o la millora de la precisió, aconseguint l'anàlisi i manipulació de cèl·lules individuals. manipulation.

Aplicacions

  • Detecció i quantificació a concentracions molt baixes d'agents etiològics, ja sigui per fluorescència o absorbància.
  • Recompte cel·lular per dispersió (scattering).
  • Recompte i dimensionament de partícules per dispersió (scattering) ..
  • Screening cel·lular (utilitzant la tinció adequada).
  • Detecció de contaminants, cadenes d’ADN, etc. per interferometria.
  • Detecció de contaminants, cadenes d'ADN, etc. per espectroscòpia Raman en un xip.
  • Adquisició de l'empremta digital fotònica (PIN) de mostres complexes (vi, oli, cultius cel·lulars, etc.).

 

 

PhLoC consistent en una cubeta fotònica de reflexió interna múltiple
i un emissor de llum sòlid basat en un xerogel.

PhLOC que comprèn un mesclador Tesla - biofuncionalitzat monolíticament -
integrat amb una cubeta fotònica de reflexió interna múltiple i una cel·la electroquímica.

1x4 Router optofluídic líquid-líquid